Çalışma Metinleri

Avukatlar İçin Karşılaştırmalı AYM-AİHM Kabul Edilebilirlik Rehberi

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞLETMEDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE GEÇERLİ FESHİNDE İŞTEN ÇIKARILACAK İŞÇİNİN BELİRLENMESİ (SOSYAL SEÇİM)

KAMUYA AÇIKLIK/ŞEFFAFLIK İLKESİ İHLALİ KAPSAMINDA BİR MUAMMA: DOĞU EKSPRESİ

12 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TARAFINDAN TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞ OLAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNE GENEL BİR BAKIŞ

YARGILAMA FAALİYETİNDE HUKUKÇU BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ HAKKINDAKİ DÜZENLEMELER VE UYGULAMADA OLUŞACAK SORUNLAR İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONULU BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI RAPORU

BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI RAPORU

ZORUNLU ARABULUCULĞUN HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE AYKIRILIĞI VE UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR SORUNLAR

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN UYGULANMA SÜRECİ

ENSTİTÜMÜZ ADALET BAKANLIĞI YARGI REFORMU STRATEJİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

SİGORTALI İSTİHDAM ETMEK İÇİN 6111 YASAYLA GETİRİLEN TEŞVİK VE YARARLANMA KOŞULLARI

AVM YASASI NELER GETİRDİ ?

TÜRKİYE’DE SİYASİLERİN YARGILANMASINA İLİŞKİN SÜREÇLER VE MEDYADAKİ YANKILARI

HUKUKA AYKIRI DELİL, MADDİ OLAYI ORTADAN KALDIRABİLİR Mİ?

AVRUPA’DA SİYASİLERİN YARGILANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

SORUŞTURMA KOMİSYONU ÜYELERİNİN TARAFSIZLIĞI VE SİYASAL BAĞLANTILARINDAN ARİ DAVRANIP DAVRANAMAYACAKLARI SORUNU

6572 SAYILI KANUNUN 1512 SAYILI NOTERLİK KANUNUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

6572 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUN’UN VERGİ MEVZUATINA DAİR İÇERDİĞİ DÜZENLEMELER

TORBA YASA İLE MEMURUN İŞ GÜVENCESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI TORBA KANUNLA BİREYSEL İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE FAZLA MESAİ

KAMUOYU OLUŞUM SÜREÇLERİ PERSPEKTİFİNDEN KAMUOYUNU ANLAMAK

TÜRKİYE’DE YASAMA SİYASETİNİN TEMEL SORUNLARI: TORBA KANUNLAR VE DURUMA ÖZEL KANUNLAR

ANAYASANIN 59. MADDESİ VE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASİNA DAİR KANUN TASARİSİNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

EKONOMİK VE SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI KAVRAM VE UYGULAMASININ İNCELENMESİ

GÖNÜLLÜ KÖY KORUCULARININ YASAL HAKLARINA KAVUŞMASI

1086 SAYILI HUMK 409. MADDESİ İLE 6100 SAYILI HMK 320/4 MADDESİNİN DERHAL UYGULAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI FARKLILIKLARIN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4721 SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE, MAL REJİMİ TASFİYESİNİN ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA DÜZENLENEN PROTOKOL İLE GERÇEKLEŞMESİ

01.12.2010 – 02.12.2010 TARİHLİ ULUSAL BASINDA YER VERİLEN YASA TASARISI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZİN SUNULMASIDIR

20. YÜZYILIN BİTİMİNDE İDARİ YARGI YERLERİNİN VE İDARİ YARGI KARARLARININ AKIBETİ

2577 SAYILI İYUK’NUN 28. MADDESİNİN 4. FIKRASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK (ORTADAN KALDIRMA) TEKLİFİ ANAYASA’YA  AYKIRIDIR

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN (CMK) 309/1 MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ SONUNA AÇIKÇA “DERDEST DAVALAR İÇİN BOZMA YOLUNA BAŞVURULAMAZ” HÜKMÜNÜNEKLENMESİ TEKLİFİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

5682 SAYILI PASAPORT KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASLAĞI

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ DAVA

6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

6352 SAYILI KANUNLA İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMAN İTİBARİYLE UYGULANMASI

650 SAYILI ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN İNCELENMESİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI BİR AFETTİR VE TÜM YURTTAŞLARIN MÜLKİYETİ RİSK ALTINDADIR – GENEL DEĞERLENDİRME

ANAYASA MAHKEMESİ’NE CEZA TEMYİZ HARÇLARININ İPTALİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ANKARA BAROSU YASA İZLEME KOMİSYONUNUN KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

AV. ABDULLAH ÇİFTÇİ’YE AİT 28.03.2011 TARİHLİ DİLEKÇE VE EKİ NİTELİĞİNDEKİ TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN DİLEKÇEDE YER VERİLEN “İSTEM”İN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ADINA HAZIRLANAN TÜRK YARGISININ ETKİNLİĞİ VE CEZA ADALET SİSTEMİ BAŞLIKLI RAPOR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN BAŞSAVCILIĞA YAZILMASI İSTENEN YAZI İÇİN DİLEKÇE

AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ İNCELEMESİ

BEDELLİ ASKERLİK YASA TEKLİFİNİN İNCELENMESİ

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNE DÖNÜŞEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BAKİYE MAAŞ ALACAĞININ İSTENEMEYECEĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARININ İNCELENMESİ

BİRLEŞİK KRALLIK VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLİKLERİNE ULUSLAR ARASI YARGI KARARLARI İLE İLGİLİ YAZI YAZILMASI DİLEKÇESİ

BÜYÜK BİRADER, İNTERNET VE SÜZME YASAL DÜZENLEME

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİNİN İNCELENMESİ

GÜNLÜK HAYAT VE HUKUK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU SEMPOZYUMU KONUŞMASI

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUN TASARISININ İNCELENMESİ VE KARŞI GÖRÜŞLERİN SUNULMASI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMANIN SUNUMU

İCRA VE İFLAS YASASI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

İDARİ YARGI KARARLARINI HİÇ UYGULAMAMAK, MUVAZAALI UYGULAMAK YA DA İDARİ YARGI KARARLARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNU DEĞİL, “EZİYET-} İŞKENCE” SUÇUNU OLUŞTURUR.

İDARİ [ÖZELLEŞTİRME] İŞLEM(LERİN)İN İPTALİ VE BU İŞLEMLERE DAYALI OLARAK TESİS EDİLEN YA DA BU İŞLEMLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN AKIBETİ (GRİ ALAN)

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’İN İPTALİ İSTEMLİ DAVA DİLEKÇESİ

KISMİ DAVA AÇILAMAYACAK DURUMLARIN İNCELENMESİ

MAHİYE MORGÜL HANIMEFENDİNİN 5544 SAYILI MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU İLE İLGİLİ YAKLAŞIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN İPTALİ BAĞLAMINDA İPTAL KARARLARININ UYGULANMAMASI SORUNU

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN İPTALİ KARARLARI BAĞLAMINDA İPTAL KARARLARININ UYGULANMAMASI SORUNU

ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN İPTALİ VE BU İŞLEMLERE DAYALI OLARAK TESİS EDİLEN ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN AKIBETİ (GRİ ALAN)

ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINA ALMA İŞLEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ İŞLEMİ İDARİ YARGI YERLERİNCE İPTAL EDİLEN KARABÜK DEMİR ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. (KARDEMİR)’NİN HUKUKSAL STATÜSÜ VE YAPILMASI GEREKENLER

PARLAMENTER DENETİM YOLLARI SEMPOZYUMU

PEDAGOJİK SUÇLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU

PEDAGOJİK SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ

TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN VE DEĞERLENDİRME

TECAVÜZ SUÇLARI İLE İLGİLİ KADIN MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN HAZIRLANAN “HADIM ETME” YASA TASARISI ÜZERİNE

TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN AVUKATLIK KANUNU’NDA YAPILMASINI ÖNERDİĞİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİNİN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU ÖZELİNDE İNCELENMESİ

TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (TKÇS) VE İÇ HUKUKUMUZ

UNESCO TOPLANTISI RAPORU

YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YARGININ HIZLANDIRILMASI İÇİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

YARGININ HIZLANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI’NIN İNCELENMESİ