ANKARA BAROSU

YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Barosu nezdinde kurulan Yasa İzleme Enstitüsü’nün organlarının kuruluşu ve çalışması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

DAYANAK

Madde 2- Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun  76 ıncı ve 95 inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

ENSTİTÜ MERKEZİ

Madde 3- Yasa İzleme Enstitüsü’nün merkezi, Necatibey Cad. No: 51/11, Sıhhiye/Ankara’dır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nü,

Genel Kurul: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurulu’nu,

Yönetim Kurulu: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu,

Bilim ve Danışma Kurulu: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Bilim ve Danışma Kurulu’nu,

Yönetim Kurulu Başkanı: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı’nı,

Daire: Enstitü bünyesinde faaliyet gösteren çalışma dairelerini,

İfade eder. 

GÖREVLER

Madde 5Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün görevleri şunlardır:

  1. Yasaların ve diğer düzenleyici işlemlerin hazırlık sürecini izlemek, gerekli görüldüğünde bu hazırlıklara katılmak veya dışarıdan katkı sağlamak;
  2. Yürürlükteki yasaların ve diğer düzenleyici işlemlerin uygulamasını izlemek, bunların uygulanmasından ya da uygulanmamasından doğan sonuçları değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek;
  3. Yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan alan ve konuları tespit etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak;
  4. Türkiye’nin üyesi olduğu kuruluşlar öncelikli olmak üzere, uluslararası kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, bu kuruluşların faaliyetleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki etkileri ile ilgili çalışmalar yapmak, kamuoyunu ve yasama organını bu konuda bilgilendirmek;
  5. Henüz sonuçlanmamış yasama faaliyetleri ya da yürürlüğe girmiş yasalarla ilgili olarak gündeme getirilen Anayasa’ya aykırılık iddialarını incelemek ve ulaştığı sonuçları kamuoyu ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak;
  6. Yurt dışındaki yasal düzenlemeleri incelemek ve bunların uygulamadaki sonuçlarını dikkate alan analizler ışığında Türkiye’de uygulanabilirliklerini değerlendirmek;
  7. TBMM, Adalet Bakanlığı, yurt içinde ve yurt dışında bulunan Üniversiteler, Fakülteler, Akademi ve Enstitüler başta olmak üzere çalışma konuları ile ilgisi bulunan tüm kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle eşgüdüm halinde çalışmalar yapmak.

FAALİYETLER

Madde 6-Enstitü, amaçlarını gerçekleştirmek için, Ankara Barosu Başkanlığı’nın onayı ve verdiği temsil yetkisi çerçevesinde;

Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü alan çalışmasını yapar; çalışmaları sırasında bilimsel komiteler kurar; eğitim seminerleri, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller, açık ve kapalı toplantılar düzenler; faaliyet alanlarıyla ilgili gerektiğinde kurum ve kuruluşlarla Baro kanalıyla yazışma yapar; yazılı ve görsel çalışmalarda bulunur; kitap, dergi, gazete ve sair her tür basılı eser çıkartır; görevine giren konularda yazılı görüş bildirir; çalışma konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü sayıda alt kurul, komisyon ve sair organ oluşturabilir, iç ve alt mevzuatlarını düzenler, göreviyle ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumlarla birlikte  çalışır.

ORGANLAR VE ÇALIŞMA USULLERİ

Madde 7- Enstitü’nün organları ve çalışma usulleri şu şekildedir:

a)-Genel Kurul:

Genel Kurul; Ankara Barosu’na kayıtlı 30 Avukat ve tercihen hukuk fakültesi mezunu 20 öğretim elemanı olmak üzere, toplam 50 kişiden oluşur.

Mevcut Genel Kurul üyelerinden herhangi birinin istifası, vefatı, Enstitü üyeliğine son verilmesi hallerinde, Yönetim Kurulu tarafından, üyelik için Enstitüye yazılı olarak başvuranlar arasından üye seçimi geçici olarak yapılır ve üye seçimleri ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulur. Bu halde Genel Kurul tarafından üye seçiminin onaylanmasıyla yeni üyenin üyeliği kesinleşir. Genel Kurul toplantısında üyeliği onaylanmayan geçici üyenin, üyeliği düşer. Bu halde boş üyelikler için yeni bir üye seçimi yapılabilir.

Genel Kurul, üye tam sayısının üçte biri ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Genel kurul üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Yönetim Kurulu tarafından, üyelik için Enstitüye yazılı olarak başvuranlar arasından üye seçimi geçici olarak yapılır ve üye seçimleri Baro Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu halde Baro Yönetim Kurulu tarafından üye seçiminin onaylanmasıyla yeni üyelerin üyeliği kesinleşir.  Baro Yönetim Kurulu toplantısında üyeliği onaylanmayan geçici üyelerin, üyeliği düşer. Bu halde boş üyelikler için yeni bir üye seçimi yapılabilir.

Genel Kurul Olağan Toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine 4 ayda bir kere yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde veya genel kurul üye tam sayısının en az 1/3’ünün yazılı istemi üzerine Genel Kurulu, her zaman Olağanüstü Toplantıya çağırır.

Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi ve yeri, üyelere yazılı bildirim veya elektronik yöntemlerle (belgegeçer, telefon mesajı ve elektronik posta) duyurulur. Çağrı, olağan toplantılarda bir hafta; olağanüstü toplantılarda ise en az üç gün öncesinden yapılır. İlk toplantıda üye tamsayısının üçte biri sağlanamaz ise ikinci toplantı, üye tamsayısının dörtte birinin hazır bulunması ile gerçekleştirilir.

Genel Kurulun her 2 yılda bir Eylül ayında yapacağı toplantıda; Yönetim Kurulu liste usulü ile Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri ise tek tek seçilir; ayrıca Yönetim Kurulunun kullanacağı yetkiler ve yapılacak faaliyetler genel olarak belirlenir. Genel kurul, gerektiğinde, Yönetim Kurulu ile Bilim ve Danışma Kurulu üyelerini görevden alabilir. Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na, Enstitü Yönetmeliğinde değişiklikler teklif edebilir.

Genel Kurul toplantıları, oyçokluğuyla seçilecek 1 başkan ve 1 yazman üye tarafından yönetilir.

Genel Kurul üyelerinin avukatlığa kabule engel durumlarının gerçekleşmesi veya sürekli devamsızlıkları sebebiyle, avukat olup olmadıklarına bakılmaksızın, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine veya re’sen, genel kurul üye tamsayısının en az 1/3’ünün kararıyla üyenin görevine son verilebilir. Üyenin, avukatlık görevine tedbiren veya hükmen geçici engel oluşturan fiilleri gerçekleştirmesi durumunda, Genel Kurul, geçici olarak bu üyenin Genel Kurul’a katılmamasına karar verebilir. Bu konularda yargılamanın devam etmesi, işlem yapılmasına engel değildir. Ancak, beraat kararlarına uyulması zorunludur. Beraat dışındaki kararların takdiri, Genel Kurul’a aittir. Üst üste iki kez veya iki yıllık faaliyet döneminde en az dört kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmama hali, sürekli devamsızlık sayılır. Mazeretlerin, genel kurul öncesi, Enstitü Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirilen mazeretin geçerliliği, genel kurul tarafından takdir olunur.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na, Enstitü Yönetmeliği hükümlerinin değiştirilmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun görevinden alınabilmesi teklifinde bulunulabilmesi için Genel Kurul üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alınması zorunludur.

b)-Yönetim Kurulu: Enstitünün çalışma ve faaliyetlerini, Genel Kurul adına yürütür. Çalışma Dairelerine üye seçimi yapar. Daireler ile Bilim ve Danışma Kurulunun görev dağılımını yapar; uyum içinde çalışmalarını sağlar.

Yönetim Kurulu; bir başkan, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı ve bir saymandan oluşur. Üyeler arasındaki görev dağılımı, Yönetim Kurulu üyelerinin,  kendi aralarında yapacağı seçimle belirlenir.

Yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin en az 4’ü, Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan seçilir.

Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Yönetim kurulu başkanının katılmadığı toplantılar, başkan tarafından vekil tayin edilen başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Ayda en az bir kez toplantı yapılması esastır. Toplantı çağrısı, yönetim kurulu başkanı tarafından elektronik posta, faks ve/veya sms ile yapılır.

Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin istifası, vefatı, enstitü üyeliğine son verilmesi hallerinde; Genel Kurul tarafından bu üyenin yerine yenisi seçilene kadar, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, bu üyenin görevini vekaleten üstlenir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste en az üç kez bildirimsiz katılmama halinde; yönetim kurulu üyesinin üyeliğinin düşmesine karar vermek ve yeni yönetim kurulu üyesini seçmek üzere genel kurul derhal olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşerse, Baro Başkanlığı tarafından Enstitü Genel Kurulu, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılır.

Enstitüyü Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.  Temsil yetkisinin nitelik ve sınırlarını, Yönetmelik ve Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.

Bilim ve Danışma Kurulunda görüşülecek konular, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu; Enstitü’nün gelir, gider ve karar defterlerinin tasdiki ve düzeninden, Ankara Barosu Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

c)-Bilim ve Danışma Kurulu: Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Genel Kurul tarafından atanacak yeterli sayıda üyeden oluşur; Enstitünün bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirir. Gerektiğinde, Bilim ve Danışma Kurulu üyeleri değiştirilebilir veya ihtiyaç doğrultusunda yeni üye atanabilir.

Bilim ve Danışma Kurulu, ilk toplantısında, dönem içindeki toplantılarını yönetmek üzere bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçer. Toplantıları başkan veya başkanın toplantıda bulunmaması halinde sırayla başkan yardımcıları yönetir ve toplantı sonunda tutanak düzenlenir. Toplantı tutanakları, Başkan ve yardımcıları tarafından imzalanır. Aykırı görüşler, görüş sahibi tarafından imzalanır. Başkan ve yardımcılarının olmaması hallerinde, toplantıya katılan avukat üyeler, Türkiye Barolar Birliği sicil numaralarına göre, en kıdemliden başlayarak bu görevleri alırlar.

Bilim ve Danışma Kurulu, gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından da toplantıya çağrılır. Bilim ve Danışma Kurulu, Enstitünün görev alanına giren konularla ilgili olarak gerektiğinde bilimsel çalışma yapar, çalışma yapılan konularla ilgili yönetim kuruluna görüş bildirir.

d)-Çalışma Daireleri: Enstitünün görev alanlarında faaliyet göstermek üzere; 1) Alan Araştırma Dairesi ve Yasa Hazırlama Dairesi 2) Ön izleme ve Uygulama Takip Dairesi, 3) Eğitim Dairesi olmak üzere 3 daire görev yapar.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde,  mevcut daireler arasında iş bölümü yapmaya yetkilidir.

Daire Üyeleri, Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olmak üzere, enstitü içinden ve/veya Yönetim Kurulunca seçilmiş olan en az beş kişiden oluşur. Daireleri; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan divan yönetir. Daire üyeleri, divanlarını liste usulü ile kendi aralarından seçerler. Görev dağılımı ise divan tarafından yapılır. Daireler, çalışmalarını karar alma aşamasına geldiğinde, Yönetim Kuruluna sunarlar.

Daireler, üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu tarafından Daireler ve Üyeleri ile ilgili irtibat bilgilerini içeren tutanaklar saklanır.

Dairelerin görevleri şunlardır;

Alan Araştırma ve Yasa Hazırlama Dairesi: Yasal düzenleme olmayan veya yasal düzenleme olup da çeşitli sebeplerle değiştirilmesi ihtiyacı bulunan konu ve alanlarda yasal düzenlemeler yapılmasına ilişkin kamuoyu araştırmaları yapar ve sonuçlarını değerlendirir. Türk Hukuk Sistemi içinde, yasal düzenleme ve yasa değişikliği yapılması ihtiyacı olan alanlarda yasa teklifleri/taslakları hazırlar, hazırladığı teklifleri/taslakları Yönetim Kuruluna iletir.

Ön izleme ve Uygulama Takip Dairesi: Yasama organında beklemekte ve görüşülmekte olan tasarı ve teklifleri, uluslararası anlaşmaları inceler, bunlara ilişkin değerlendirme ve önerilerini hazırlar; hazırladığı sonuçları Yönetim Kuruluna iletir.

Yürürlükteki yasaların; toplumsal gerekliliklere cevap verip vermediği, uygulamasının yeterli olup olmadığı, Anayasa’ya uygunlukları ve değişiklik ihtiyacı olup olmadığı konularında araştırma ve incelemeler yapar. Anayasa’ya aykırılık iddialarıyla ilgili avukatlar, barolar ve başka hukuk kuruluşlarından gelen başvuruları inceleyerek, bu konudaki görüşü ile birlikte raporunu, Yönetim Kuruluna sunar.

Eğitim Dairesi: Enstitü tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerini, enstitü üyelerine ve/veya enstitü dışından kişi ve kuruluşlara yönelik eğitim çalışmalarını ve sair her türlü eğitim çalışmasını planlar ve organizasyonunu yapar, gerektiğinde yönetim kurulunun verdiği yetkiyle enstitünün üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliğini sağlar, enstitünün faaliyetleri ile ilgili gerektiğinde yazılı ve görsel çalışmalar hazırlar, enstitünün çalışmaları ile ilgili kitap, dergi, gazete ve sair her tür basılı eserin çıkartılması ve dağıtılması için gerekli organizasyonu sağlar.

C-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MALİ HÜKÜMLER

Madde 8-Enstitü bütçesi, her yıl Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bütçenin yetersiz kalması ya da ilave mali işlemler sebebi ile ek bütçeye ihtiyaç duyulması hallerinde, Enstitü Yönetim Kurulu, Baro Yönetim Kurulu’ndan ek bütçe talep edebilir.

Enstitü de, eğitim faaliyetleriyle, borçlanma doğurmayan işlemlerde elde edeceği kaynakları, Baro Yönetim Kurulu’nun onayı çerçevesinde, bütçesine ilave edebilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 9-İş bu yönetmelik Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce Baro Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bulunan Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış sayılır. Önceki Yönetmelik döneminde genel kurul üyeliğine seçilmiş bulunan Enstitü üyelerinin üyelikleri ise bu Yönetmelikteki hükümler saklı kalmak kaydı ile devam eder. Kalan daire üyelikleri, yenileri seçilene kadar devam eder.

DENETİM – UYGULAMA

Madde 11-Bu yönetmeliğin uygulanmasını ve denetlenmesini Ankara Barosu Yönetim Kurulu yapar.

BU YÖNETMELİĞİN TELİF HAKKI, ANKARA BAROSU’NA AİTTİR.