İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kamuoyunda 7. Yargı paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında.

“İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 09/03/2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmelerine 15/03/2023 tarihinde başlanılmış olup, Teklif 16/03/2023 tarihinde Komisyonda kabul edilmiştir.

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine 27/03/2023 tarihinde başlanılmış olup, Teklif 28/03/2023 tarihinde Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Kanunla 18 farklı kanunda değişiklik yapılmakta ve Teklif, 1’i geçici madde olmak üzere toplam 45 maddeden oluşmaktadır. Ekte yer alan PDF dökümanda karşılaştırma tablosu yer almaktadır.

7. Yargı Paketi karşılaştırma tablosu

ANKARA BAROSU YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

ANKARA BAROSU YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün kuruluşu, organları ile çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ıncı ve 95 inci maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Enstitü: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nü,

b) Genel Kurul: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurulu’nu,

c) Yönetim Kurulu: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu,

İfade eder.

Enstitü

MADDE 4- (1) Enstitü, Ankara Barosunun bünyesinde faaliyet gösterir. Enstitünün amacı; yasama sürecinin tanıtılmasına ve izlenebilmesine yönelik faaliyetler yürütmek, hukuksal konularda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, eğitim vermek, kurs ve seminer düzenlemek, bilgi üretmek, üretilen bilginin paylaşılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek ve bu amaçları gerçekleştirmek için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kişi, kurum ve kuruluşlarla faaliyetler yürütmektir.

(2) Enstitü, yönetim kurulu başkanı tarafından temsil olunur.

(3) Enstitü, Ankara Barosunun bina ve tesislerini kullanır.

(4) Yasa İzleme Enstitüsü’nün merkezi, Necatibey Cad.  No: 51/11, Sıhhiye/Ankara’dır.

(5) Enstitünün amblemi yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Görevler ve Faaliyetler

MADDE 5- (1) Enstitü’nün görevleri şunlardır:

a) Yasaların ve diğer düzenleyici işlemlerin hazırlık sürecini izlemek, gerekli görüldüğünde bu hazırlıklara katılmak veya dışarıdan katkı sağlamak;

b) Yürürlükteki yasaların ve diğer düzenleyici işlemlerin uygulamasını izlemek, bunların uygulanmasından ya da uygulanmamasından doğan sonuçları değerlendirmek ve bu değerlendirmeleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek;

c) Yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan alan ve konuları tespit etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak;

d) İlgili uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmek, bu kuruluşların faaliyetleri ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki etkileri ile ilgili çalışmalar yapmak, kamuoyunu ve yasama organını bu konuda bilgilendirmek;

e) Henüz sonuçlanmamış yasama faaliyetleri ya da yürürlüğe girmiş yasalarla ilgili olarak gündeme getirilen Anayasa’ya aykırılık iddialarını incelemek ve ulaştığı sonuçları kamuoyu ve ilgili kuruluşlarla paylaşmak;

f) Yurt dışındaki yasal düzenlemeleri incelemek ve bunların uygulamadaki sonuçlarını dikkate alan analizler ışığında Türkiye’de uygulanabilirliklerini değerlendirmek;

g) TBMM, Adalet Bakanlığı, yurt içinde ve yurt dışında bulunan Üniversiteler, Fakülteler, Akademi ve Enstitüler başta olmak üzere çalışma konuları ile ilgisi bulunan tüm kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerle çalışmalar yapmak.

(2)Enstitü, amaçlarını ve görevlerini gerçekleştirmek için;

a) İlgili kişi ve kurumlarla yurt içinde veya yurt dışında çalışmalar yürütebilir, ortak faaliyetlerde bulunabilir.

b) Eğitim programları ve seminerleri yürütebilir.

c) Konferanslar, sempozyumlar, kongreler, paneller, açık ve kapalı toplantılar düzenleyebilir.

d) Kitap, dergi, gazete ve sair her tür basılı eser çıkartabilir veya bunların çıkarılmasına ve bu yayınların elektronik ortamda yayımlanmasına destek sağlayabilir.

Üyelik ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 6- (1) Enstitü Genel Kurul üyeleri, Ankara Barosu’na kayıtlı 30 Avukat ve 20 akademisyen olmak üzere, Ankara Barosu Başkanı dahil toplam 51 kişiden oluşur. Ankara Barosu Başkanı, görev süresi ile sınırlı olmak üzere, genel kurulunun doğal üyesidir ve görevinin sona erdiği tarihte, hiçbir işleme gerek olmaksızın genel kurul üyeliği de sona erer.

(2) Enstitü genel kurulu üyeleri, kontenjanlar dikkate alınarak:

a) Enstitüye yazılı olarak başvuran veya

b) En az iki enstitü üyesi tarafından önerilen,

kişiler arasından, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu üye seçimi ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak suretiyle kesinleşir.

(3) Genel Kurul üyeliğine seçilen akademisyenlerin, 1136 sayılı Avukatlık Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmaması gerekir.

(4) Genel kurul üyeliği, istifa, vefat veya enstitü üyeliğinden çıkarılma hallerinde sona erer. Bu şekilde üyeliği sona erenlerin yerine, 30 gün içinde yönetim kurulunca yeni üye seçimi yapılır.

(5) Genel Kurul üyelerinin avukatlığa kabule engel durumlarının gerçekleşmesi veya herhangi bir birimin çalışmalarını aksatacak ölçüde huzursuzluğa sebep olması veya sürekli devamsızlıkları sebebiyle, avukat olup olmadıklarına bakılmaksızın, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine; katılanların çoğunluğu ve genel kurul üye tamsayısının en az 1/3’ünün kararıyla üyenin görevine son verilebilir. Üyenin, avukatlık görevine tedbiren veya hükmen geçici engel oluşturan fiilleri gerçekleştirmesi durumunda, Genel Kurul, geçici olarak bu üyenin Genel Kurul’a katılmamasına karar verebilir. Bu konularda yargılamanın devam etmesi, işlem yapılmasına engel değildir. Ancak, beraat kararlarına uyulması zorunludur. Beraat dışındaki kararların takdiri, Genel Kurul’a aittir. Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmama hali, sürekli devamsızlık sayılır. Mazeretlerin, genel kurul öncesi, Enstitü Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi şarttır. Bildirilen mazeret toplantı tutanağına işlenir ve geçerliliği, genel kurul tarafından takdir olunur.

Enstitünün organları

MADDE 7– (1) Enstitünün organları aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

(2) Yönetim Kurulu, Enstitü amaç ve görevleriyle sınırlı olmak üzere, çalışma ve faaliyetlerini yürütürken gerekli gördüğü sayıda kurullar, akademik çalışma grupları ve komisyonlar, daireler ile sair organlar oluşturabilir. Bu şekilde kurulan organların üye sayısı, yönetim yapısı ve görevleri ile diğer hususlar görevlendirme yönergesinde belirtilir.

Genel Kurul

MADDE 8- (1) Genel Kurul, üye tamsayısının 1/3’ü ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(2) Genel Kurul Olağan Toplantıları, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine, yılda en az iki defa yapılır. Ayrıca Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde veya genel kurul üye tam sayısının en az 1/3’ünün yazılı istemi üzerine Genel Kurulu, her zaman Olağanüstü Toplantıya çağırır.

(3) Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi ve yeri, üyelere yazılı bildirim veya elektronik yöntemlerle (belgegeçer, telefon mesajı ve elektronik posta), en az bir hafta öncesinden duyurulur. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı, üye tamsayısının dörtte birinin hazır bulunması ile gerçekleştirilir.

(4) Genel Kurul, tek yıllarda Ocak ayında yapacağı toplantıda; Enstitü yönetim kurulunu seçer.

(5) Genel Kurul, yıllık faaliyet programlarını kabul eder, üye seçimlerini onaylar, yönetmelik değişikliklerini görüşür ve sonraki döneme ilişkin çalışma konularını belirler.

(6) Genel Kurul toplantıları, oyçokluğuyla seçilecek 1 başkan ve 1 üyeden oluşan Divan tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu, beş asıl ve iki yedek üye olmak üzere iki yıllığına Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu; kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

(2) Yönetim Kurulunun üyelerinin en az üçü, Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlardan seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanının başkanlığında, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın olduğu bulunduğu taraf üstün sayılır.

(4) Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birisinin boşalması halinde; kalan süreyi tamamlamak üzere, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

(5) Yönetim Kurulu üye sayısı, toplantı yeter sayısının altına düşerse, görevdeki herhangi bir yönetim kurulu üyesi, Enstitü Genel Kurulunu, yeni yönetim kurulunu seçmek üzere olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(6) Enstitüyü Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.

(7) Yönetim Kurulu:

a) Onaylanan yıllık faaliyet programının yürütülmesinde,

b) Enstitü’nün kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin yürütülmesinden,

c) Mali hizmetler ile diğer her türlü idari iş ve işlemlerden,

d) Enstitü’nün gelir, gider ve karar defterlerinin tasdiki ve düzeninden,

görevli ve sorumludur.

Geçiş hükümleri

MADDE 10- (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, daha önce Ankara Barosu Yönetim Kurulunun 02.01.2013 tarihli toplantısında kabul edilmiş bulunan Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetmeliği yürürlükten kalkar. Önceki Yönetmelik döneminde genel kurul üyeliğine seçilmiş bulunan Enstitü üyelerinin üyelikleri, devam eder.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik, Enstitü Genel Kurulunda görüşülüp kabul edilmesinden sonra, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Enstitü Yönetim Kurulu ile Ankara Barosu Yönetim Kurulu birlikte yürütür.