GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİNİN İNCELENMESİ

Kanun No. 6009

Kabul Tarihi: 23.7.2010      

Resmi Gazetede Yayımlanma Tarihi: 01 Ağustos 2010

Resmi Gazete Sayı: 27659

 

MADDE 20- 492 sayılı Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümüne aşağıdaki (V) numaralı fıkra ve (1) sayılı Tarifesinin “(B) İcra ve iflas harçları” bölümüne aşağıdaki (III) numaralı fıkra eklenmiştir.

“V. Keşif harcı: 120 TL” (Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

“III- Haciz, teslim ve satış harcı: 40 TL” (Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

KANUNUN İNCELENMESİ:

492 sayılı kanunda yapılan değişiklikle keşif harcı önceki yıllara göre fahiş denecek miktarda arttırılmıştır. Bu artışa gerekçe gösterilecek bir durum bulunmamaktadır. Keşif harcı olarak kabul edilen bu miktar Türkiye’nin bugünkü ekonomik durumu içerisinde hak arama özgürlüğünü kısıtlar niteliktedir. Söz konusu harç harçlar kanunu genel tebliğine kanun hükmü ile konulduğundan ancak Anayasa Mahkemesi’nde iptal davasına konu olabilir. Bu da ancak bu konuda açılacak bir dava ya da açılmış bir davada yargılamayı yapacak olan mahkemenin Anayasaya aykırılık iddiasını yerinde görmesi ile mümkün olabilir.