12 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TARAFINDAN TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞ OLAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNE GENEL BİR BAKIŞ

Adalet ve Kalkınma Partisi Tarafından TBMM Başkanlığına Sunulmuş Olan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 12.02.2019 günü Meclis Başkanlığına sunulmuş, aynı gün Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Teklifle getirilen değişiklikler şu şekildedir.

  1. İcra ve İflas Kanununda yer alan, BAM hukuk dairelerince verilen kararlara karşı 40.000-TL. olan temyiz parasal sınırı 58.800- TL olarak değiştirilerek HMK ile uyumlu hale getirilecektir.
  2. İcra ve İflas Kanunu’nun yer alan pazarlık suretiyle satış, iflas idaresinin görevi, fevkalade mühlete tabi olmayan alacakları düzenleyen hükümler ile istinaf yoluna başvurma ve incelemeyi düzenleyen maddesine; temyiz yoluna başvurulması ve incelenmesini düzenleyen 364. maddesinin eklenmesine, parasal sınırların belirlenmesinde dikkate alınmayacak olan “on milyon Türk Lirası” ifadesinin “on Türk Lirasını aşmayan” olarak değiştirilmesi teklif edilmiştir. Ayrıca parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiştir.
  1. Değiştirilen parasal sınırların, 02.12.2016 tarihinden bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen kararlara karşı temyizler için 40.000- TL olarak uygulanması teklif edilmiştir.
  2. Hakim ve Savcı Mülakatlarına çağrılabilmek için yazılı sınavda en az yetmiş puan alma şartı geri getirilmektedir. Düzenleme ile ilan edilen kadronun iki katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Böylece 680 sayılı KHK ile kaldırılmış olan mülakata çağrı için gerekli yazılı puan sınırının tekrar getirilmesi teklif edilmiştir.
  3. Hakim ve Savcı adaylık süresinin 2 yıl olacağı, avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için sürenin 1 yıl olması, adaylığın eğitim ve staj olmak üzere 2 dönemden oluşması, adaylık süresinin sonunda da adayların 100 tam puan üzerinden değerlendirilmek üzere yazılı ve sözlü sınava tabi tutulması, yazılı sınavdan en az 70 puan alanların sözlü sınava alınması, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ının toplamanın en az 70 olması, sınavda başarısız olanların talepleri halinde bakanlıkça merkez veya taşra teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında bir kadroya atanabilmesi, teklif edilmiştir. Düzenleme ile daha önceki tarihlerde kısaltılmış olan hakim-savcı adaylık süresi 2 yıla çıkarılmakta, staj sonunda başarılı sayılmayanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfında atamalarının yapılacağı teklif edilmektedir.
  4. Bölge Adliye Mahkemesi Dairelerine birden fazla heyet oluşturulabilmesi teklif edilmiştir.
  5. Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Dairelerince yapılacak incelemelerde -sanık lehine olmak koşuluyla- yerel mahkeme kararlarının “düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi” kararı verilebilmesi teklif edilmiştir. Bunun için sanık tarafından talep edilmesi, cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplerin veya şahsi cezasızlık sebeplerinin bulunması, esas mahkemesince verilen cezadan daha az ceza verilmesi veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiren bir hal bulunması gerekmektedir.
  6. Ceza davalarında Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz isteminin esastan reddi, bozulması hallerinde Yargıtay tarafından dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine değil doğrudan ilk derece mahkemesine gönderilmesi, Bölge Adliye Mahkemesine sadece karar örneği gönderilmekle yetinilmesi teklif edilmiştir. Yine; bozma kararının istinaf başvurusunun esastan reddi kararına ilişkin olması halinde ise dosyanın gereği için kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği ise bölge adliye mahkemesine gönderilmesi teklif edilmiştir.
  7. Yargıtay’ca verilen bozma kararına uyulması halinde ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı doğrudan ve sadece temyiz kanun yoluna başvurulması hususunun eklenmesi teklif edilmiştir.
  8. Bu teklifte CMK 304. maddesinin 2. fıkrasına (Bu metindeki 8. madde) yapılan değişikliğin, geçici maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen bozma kararları hakkında uygulanması teklif edilmiştir.

Ankara Barosu

Yasa İzleme Enstitüsü

İnceleme Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız